Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 5429/UBND-KTN ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 03/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2023, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ https://skhdt.quangnam.gov.vn. Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 03/6/2023  thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015, Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  Vì vậy, kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành; các chủ đầu tư truy cập để tải Thông tư về nghiên cứu, thực hiện theo đúng qui định.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

* Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 03/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tải tại đây!

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn