Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023

.

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 10/2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10 năm 2023 là 101 doanh nghiệp (tăng 53.03% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 571.505 tỷ đồng (tăng 70.97% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022); có 28 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 12.5% so với cùng kỳ năm 2022). 

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 57 doanh nghiệp (tăng 23.91% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022) và 18 doanh nghiệp đã giải thể (tăng 80% so với cùng kỳ năm 2022). 

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 30/10/2023, cả tỉnh có 1014 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 4.79% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 1065 doanh nghiệp), số vốn đăng ký đạt gần 5374.517 tỷ đồng, giảm 17.56% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 là 6519.591 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 378 doanh nghiệp, giảm 29.21% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 156 doanh nghiệp). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 10 tháng đầu năm 2023 là 1392 doanh nghiệp, giảm 19.44% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 207 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 1237, giảm 1.27% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 1253 doanh nghiệp). Trong đó có: số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 922 doanh nghiệp, tăng 13,69% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 111 doanh nghiệp); 186 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 29.01% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 76 doanh nghiệp); 129 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 28.33% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 51 doanh nghiệp).

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 5213 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 2577 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 49.43% hồ sơ tiếp nhận.

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 30/10/2023, tỉnh Quảng Nam có 8507 doanh nghiệp đang hoạt động.

* Chi tiết danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, đã giải thể, bị xử lý vi phạm,… tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn