TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ĐẾN HẾT NGÀY 31/10/2023

Cụ thể:

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 là 6.876.766 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương 3.021.673 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương 3.852.093 triệu đồng. Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 7.778.766 triệu đồng tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, đã nộp trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn thừa là 7.008,716 triệu đồng tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh, bổ sung 32.370 triệu đồng  từ nguồn thu sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2022 chuyển sang 2023 tại Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh và bổ sung 615.000 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 đã chuyển nguồn sang năm 2023 .

Như vậy tổng vốn đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh là 9.893.773 triệu đồng; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh là 8.419.127 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài 1.474.645 triệu đồng.

Đến nay, UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành và các địa phương là 8.100.575 triệu đồng, đạt 96,2%. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 2.977.072 triệu đồng, đạt 98,8%; vốn ngân sách địa phương 5.123.503 triệu đồng, đạt 94,8%. Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết 318.552 triệu đồng.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Báo cáo số 619/BC-KBQN ngày 06/11/2023, tính đến hết ngày 31/10/2023, vốn đầu công năm 2023 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 4.805.029 triệu đồng , đạt 48,6% so tổng vốn đầu tư công năm 2023 sau điều chỉnh. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giải ngân 3.971.694 triệu đồng, đạt 47,2%; kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài giải ngân 833.335 triệu đồng, đạt 56,5%.

Tính đến hết ngày 31/10/2023, các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 55% bao gồm:

- 15 Sở, Ban, ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Đài PTTH tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, các BQL dự án: ĐTXD các công trình giao thông, ĐTXD các Nông nghiệp và PTNT, ĐTXD tỉnh.

- 09/18 địa phương giải ngân dưới 55%, gồm: Hội An, Quế Sơn, Núi Thành, Bắc Trà My, Phước Sơn, Duy Xuyên, Tây Giang, Phú Ninh, Nông Sơn.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn