Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 11 và 11 tháng năm 2023

Cụ thể:

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 11/2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 11 năm 2023 là 66 doanh nghiệp (giảm 34.65% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 386.089 tỷ đồng (giảm 89.03% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022); có 24 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 26.32% so với cùng kỳ năm 2022). 

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 59 doanh nghiệp (không thay đổi về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022) và 14 doanh nghiệp đã giải thể (tăng 100% so với cùng kỳ năm 2022). 

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 30/11/2023, cả tỉnh có 1083 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7.44% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 1170 doanh nghiệp), số vốn đăng ký đạt gần 5768.106 tỷ đồng, giảm 42.73% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 là 10071.156 tỷ đồng). Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 400 doanh nghiệp, giảm 26.67% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 153 doanh nghiệp). Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng trong năm 2023 là 1483 doanh nghiệp, giảm 13.93% so với cùng kỳ (tương ứng giảm 240 doanh nghiệp).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và giải thể là 1237, giảm 1.27% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 1253 doanh nghiệp). Trong đó có: số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 982 doanh nghiệp, tăng 13,78% so với cùng kỳ (tương ứng tăng 119 doanh nghiệp); 226 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 24.16% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 72 doanh nghiệp); 146 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 23.16% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng giảm 44 doanh nghiệp).

Trong 11 tháng năm 2023, Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 5726 hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong đó có 2864 hồ sơ đăng ký qua mạng (mức độ 4) chiếm 50.02% hồ sơ tiếp nhận. 

Theo dữ liệu trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến ngày 30/11/2023, tỉnh Quảng Nam có 8478 doanh nghiệp đang hoạt động.

* Chi tiết danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, đã giải thể, bị xử lý vi phạm,… tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn