Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Theo Thông báo số 168/TB-SKHĐT ngày 11/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư: lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ

1. Địa điểm tiếp công dân

- Phòng làm việc Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Thời gian

Vào ngày 15 hằng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì thực hiện việc tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo liền kề, cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Thành phần tiếp công dân

- Chủ trì buổi tiếp: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp Giám đốc bận công việc thì ủy quyền cho Phó Giám đốc tiếp công dân;

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Thanh tra Sở;

- Đại diện các Phòng thuộc Sở có liên quan (tùy theo từng vụ việc).

4. Nội dung tiếp công dân định kỳ

Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức; giải quyết các nội dung theo thẩm quyền và hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến đúng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Trường hợp có thay đổi Lịch tiếp công dân, Giám đốc Sở thông báo và niêm yết công khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; đồng thời, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: https://skhdt.quangnam.gov.vn

II. Tiếp công dân thường xuyên

1. Địa điểm tiếp công dân

- Phòng làm việc Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Địa chỉ: Số 02, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ)

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Thành phần tiếp công dân: Chánh Thanh tra và cán bộ chuyên môn của Thanh tra Sở.

* Chi tiết Thông báo số 124/TB-SKHĐT ngày 11/12/2023 tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn