Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 19/6/2024, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Hoàn chỉnh đầy đủ, chính xác nội dung cấu thành thủ tục hành chính, cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời, gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam để đăng tải công khai, niêm yết dữ liệu theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định. 

* Chi tiết Quyết định số 1480/QĐ-UBND tải tại đây. và Phụ lục danh mục kèm theo Quyết định tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn