TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 ĐẾN HẾT NGÀY 31/5/2024

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được UBND tỉnh giao là 6.906.868 triệu đồng, tăng 386.300 triệu đồng so với kế hoạch vốn Thủ tướng giao đầu năm 2023, đồng thời thực hiện chuyển nguồn sang năm 2024 đối với nguồn ngân sách trung ương khen thưởng vượt thu năm 2022 là 150 tỷ đồng. Như vậy tổng vốn đầu tư công năm 2024 là 8.884.464 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 7.056.868 triệu đồng (ngân sách trung ương 2.194.975 triệu đồng, ngân sách địa phương 4.861.893 triệu đồng); kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 1.827.596 triệu đồng.

Tính đến thời điểm báo cáo, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đã phân bổ là 6.484.269 triệu đồng (đạt 91,9%). Trong đó: ngân sách tỉnh 4.380.933 triệu đồng (đạt 90,1%); NSTW 2.103.336 triệu đồng (đạt 95,8%). Kế hoạch vốn năm 2024 còn lại chưa phân bổ là 572.599 triệu đồng.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Báo cáo số 282/BC-KBQN ngày 05/6/2024, tính đến hết ngày 31/5/2024, vốn đầu công năm 2024 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân 1.598.119 triệu đồng, đạt 18% so tổng vốn đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 giải ngân 1.349.680 triệu đồng, đạt 19,1%; kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân 248.439 triệu đồng, đạt 13,6%.

Tính đến hết ngày 31/5/2024, các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh (18%) bao gồm:

- 17 Sở, Ban, ngành có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh (18%): Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Quản lý khu bảo tồn loài Sao La, Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, BQL dự án ĐTXD tỉnh, BCH quân sự tỉnh Quảng Nam.

- 09/18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh (18%), gồm: Điện Bàn, Hội An, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Núi Thành, Bắc Trà My, Tam kỳ.  

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn