Mời quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Phú Ninh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án với các thông tin như sau:

Thông báo mời quan tâm và công bố bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Nghĩa trang nhân dân xã Đại Hiệp và Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục dự án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí dự án: Nghĩa trang nhân dân xã Đại Hiệp và Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng;

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn