Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 3/2023

Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 3/2023

Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 02/2023

Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 02/2023

Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 01/2023

Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 01/2023

Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 12/2022

Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 12/2022

Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 11/2022

Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 11/2022

Báo cáo số liệu LRIS (doanh nghiệp) tháng 10/2022

Số doanh nghiệp đang hoạt động và dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 10/2022

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn