Cung cấp dữ liệu doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2400/LĐTBXH-LĐVL ngày 15/9/2023

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 3 năm 2023 là 124 doanh nghiệp (giảm 14,48% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 1095,04 tỷ đồng (giảm 4,35% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022), có 22 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 4,34% so với cùng kỳ năm 2022). Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 39 doanh nghiệp (tăng 44,44% so với cùng kỳ năm 2022) và 17 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại (tăng 37,77% so với cùng kỳ năm 2022).

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 02 năm 2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2023 là 124 doanh nghiệp (tăng 65,33% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 957,6 tỷ đồng (tăng 38,8 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022).

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 01 năm 2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 01 năm 2023 là 77 doanh nghiệp (giảm 38,4% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022) với số vốn đăng ký là 201,376 tỷ đồng (giảm 71,4 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022).

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 12 và năm 2022

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 12 năm 2022 là 54 doanh nghiệp (giảm 44,9% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021) với số vốn đăng ký là 188,59 tỷ đồng (giảm 71,79 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021). Trong tháng 12 năm 2022, có 21 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 34,38% so với cùng kỳ năm 2021; 59 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 59,45% so với cùng kỳ năm 2021 và 27 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn