Danh sách doanh nghiệp giải thể 9 tháng năm 2022

Chi tiết tại file đính kèm:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 3 năm 2021

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 3 năm 2021 là 171 doanh nghiệp (tăng hơn 20% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020) với số vốn đăng ký là 1.322,775 tỷ đồng

Danh sách đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2021

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4 năm 2021 là 111 doanh nghiệp...

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 2 năm 2021

Mặc dù có sự sụt giảm về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021 vẫn có những tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2021 là 67 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 505,9 tỷ đồng, lũy kế tính từ đầu năm là 178 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 933,01 tỷ đồng, giảm 48,86% về số doanh nghiệp và tăng 61,95% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020, giảm 39,64% về số doanh nghiệp và tăng 15,58% về vốn đăng ký so với tháng 01/2021. Trong tháng, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh và 14 địa điểm kinh doanh. Nguyên nhân quan trọng của sự sụt giảm là do tháng 02 năm 2021 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4 năm 2021 là 149 doanh nghiệp (tăng hơn 63,76% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020) với số vốn đăng ký là 879,05 tỷ đồng (tăng 73,27% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020).Trong tháng 4 năm 2021, có 27 doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 37,04% so với cùng kỳ năm 2020; 54 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 25,93% so với cùng kỳ năm 2020 và 14 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại giảm 54,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn