Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 02 năm 2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2023 là 124 doanh nghiệp (tăng 65,33% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022), với số vốn đăng ký là 957,6 tỷ đồng (tăng 38,8 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022).

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 01 năm 2023

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 01 năm 2023 là 77 doanh nghiệp (giảm 38,4% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022) với số vốn đăng ký là 201,376 tỷ đồng (giảm 71,4 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022).

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 12 và năm 2022

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 12 năm 2022 là 54 doanh nghiệp (giảm 44,9% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021) với số vốn đăng ký là 188,59 tỷ đồng (giảm 71,79 % về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021). Trong tháng 12 năm 2022, có 21 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 34,38% so với cùng kỳ năm 2021; 59 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 59,45% so với cùng kỳ năm 2021 và 27 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 11 năm 2022 là 105 doanh nghiệp (tăng 6% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021) với số vốn đăng ký là 3522,865 tỷ đồng (tăng 95% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021). Trong tháng 11 năm 2022, có 22 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2021; 67 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 91,43% so với cùng kỳ năm 2021 và 08 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại giảm 61,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Danh sách doanh nghiệp giải thể 9 tháng năm 2022

Chi tiết tại file đính kèm:

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 2 năm 2021

Mặc dù có sự sụt giảm về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021 vẫn có những tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 02 năm 2021 là 67 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 505,9 tỷ đồng, lũy kế tính từ đầu năm là 178 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 933,01 tỷ đồng, giảm 48,86% về số doanh nghiệp và tăng 61,95% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020, giảm 39,64% về số doanh nghiệp và tăng 15,58% về vốn đăng ký so với tháng 01/2021. Trong tháng, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 03 chi nhánh và 14 địa điểm kinh doanh. Nguyên nhân quan trọng của sự sụt giảm là do tháng 02 năm 2021 trùng với thời điểm Tết Nguyên đán.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 3 năm 2021

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 3 năm 2021 là 171 doanh nghiệp (tăng hơn 20% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020) với số vốn đăng ký là 1.322,775 tỷ đồng

Danh sách đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2021

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4 năm 2021 là 111 doanh nghiệp...

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4 năm 2021 là 149 doanh nghiệp (tăng hơn 63,76% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020) với số vốn đăng ký là 879,05 tỷ đồng (tăng 73,27% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020).Trong tháng 4 năm 2021, có 27 doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 37,04% so với cùng kỳ năm 2020; 54 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 25,93% so với cùng kỳ năm 2020 và 14 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại giảm 54,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn