Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam tổng hợp và công bố

Tháng 6 năm 2018 cấp mới 93 doanh nghiệp tăng 2,20% so với cùng kỳ năm 2017 (91 DN), vốn đăng ký 837.1 tỷ đồng giảm 0.45% so với năm 2017 (840.85 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2018 cấp mới 721 doanh nghiệp tăng 22.20 % so với cùng kỳ năm 2017 (590 DN), vốn đăng ký 5066.53 tỷ đồng giảm 34,32% so với cùng kỳ năm 2017 (7714.89 tỷ đồng).

Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam tổng hợp và công bố

Tháng 5 năm 2018 cấp mới 159 doanh nghiệp bằng so với cùng kỳ năm 2017 (159 DN), vốn đăng ký 1632,3 tỷ đồng tăng 11.64% so với năm 2017 (1462 tỷ đồng). Trong 5 tháng đầu năm 2018 cấp mới 628 doanh nghiệp tăng 26.10 % so với cùng kỳ năm 2017 (498 DN), vốn đăng ký 4229.42 tỷ đồng giảm 263,96% so với cùng kỳ năm 2017 (6869 tỷ đồng).

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn