Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam tổng hợp và công bố

Tháng 4 năm 2018 cấp mới 124 doanh nghiệp tăng 31.91% so với cùng kỳ năm 2017 (94 DN), vốn đăng ký 814,22 tỷ đồng tăng 89.02% so với năm 2017 (430.76 tỷ đồng). Trong 4 tháng đầu năm 2018 cấp mới 469 doanh nghiệp tăng 23.75 % so với cùng kỳ năm 2017 (379 DN), vốn đăng ký 2597.14 tỷ đồng giảm 51,96% so với cùng kỳ năm 2017 (5406.34 tỷ đồng).

Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam tổng hợp và công bố

Tháng 3 năm 2018 cấp mới 141 doanh nghiệp tăng 0,71% so với cùng kỳ năm 2017 (140 DN), vốn đăng ký 801,67 tỷ đồng giảm 80.47% so với năm 2017 (4105.23 tỷ đồng). Trong 3 tháng đầu năm 2018 cấp mới 345 doanh nghiệp tăng 21.05 % so với cùng kỳ năm 2017 (285 DN), vốn đăng ký 1782.92 tỷ đồng giảm 64,16% so với cùng kỳ năm 2017 (4975.58 tỷ đồng).

Quy định mới về mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Báo cáo đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam tổng hợp và công bố

Tháng 9 năm 2017 cấp mới 105 doanh nghiệp tăng 2.9% so với cùng kỳ năm 2016 (102 DN), vốn đăng ký 1196.137 tỷ đồng tăng 114.95% so với năm 2016 (556.472 tỷ đồng). Trong 9 tháng đầu năm 2017 cấp mới 931 doanh nghiệp tăng 11.63 % so với cùng kỳ năm 2016 (834 DN), vốn đăng ký 14121.55 tỷ đồng tăng 206.09% so với cùng kỳ năm 2016 (4613.44 tỷ đồng).

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn