Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 1 năm 2014

Tính chung trong tháng 1 năm 2014, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 397,15 triệu USD, bằng 78,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 12 tháng năm 2013

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2013 cả nước có 1275 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 14,272 tỷ USD, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2012 và 472 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,355 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2013

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2013 cả nước có 1175 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 13,779 tỷ USD, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2012 và 446 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,036 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 20,815 tỷ USD.

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 tháng năm 2013

Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2013 cả nước có 1050 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 13,077 tỷ USD, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2012 và 393 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,158 tỷ USD, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2013

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 15,005 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng năm 2013

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 12,63 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng năm 2013

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2013 tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 11,91 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2012. Vốn FDI đã giải ngân đạt 6,65 tỷ USD, tăng 6,4% với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng năm 2013

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng năm 2013 như sau:

Giải ngân vốn FDI 6 tháng đầu năm 2013 đạt 5,7 tỷ USD

Theo số liệu được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng năm 2013. Trong 6 tháng năm 2013, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 5,7 tỷ USD, tăng 5,6% với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng năm 2013

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng năm 2013 như sau:

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn