Đấu thầu rộng rãi Trung tâm Dạy nghề Nam Quảng Nam

Ngày 21/8/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã có Quyết định số 141/QĐ-KHĐT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Trung tâm Dạy nghề Nam Quảng Nam.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn