Dễ tiếp cận nguồn vốn, giảm áp lực lãi suất vay

(DNVN) - Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, nhà nước về các chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thúc đẩy, phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp

Với tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất chủ đề năm 2017 là giảm chi phí cho doanh nghiệp, người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các biện pháp giảm mức phí và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.

Hội nghị triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2017

Nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của Chính phủ. Sáng ngày 06/9, tại Hội trường Chi cục thuế huyện Núi Thành, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên thứ nhất “Hội nghị triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2017” với sự tham dự của các doanh nghiệp tại huyện Núi Thành mới thành lập từ năm 2016 đến nay. Với mong muốn được đồng hành cùng doanh nghiệp để doanh nghiệp tự tin khởi nghiệp, hoạt động hiệu quả, Hội nghị đã tập trung phổ biến những nội dung sau:

Quốc hội vừa thông qua Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quốc hội vừa thông qua Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện được giá trị và ý nghĩa thiết thực đối với các doanh nghiệp

Với mong muốn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ hệ thống các nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong từng lĩnh vực cụ thể của ngành kinh tế Việt Nam. Bài vết tập trung phân tích thực trạng vấn đề hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời gian qua để từ đó thấy được nhu cầu bức thiết của việc phải xây dựng một đạo luật điều chỉnh riêng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời trong bài viết, tác giả cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị trong việc xây dựng Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều đề xuất thiết thực và cụ thể, thậm chí đi vào từng chương của Dự thảo luật.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn