Tiếp nhận công chức, viên chức vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam

Ngày 20/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam ban hành Thông báo số 116/TB-SKHĐT về việc tiếp nhận công chức, viên chức vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

Thư mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng phòng Doanh nghiệp Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam có kế hoạch tổ chức chào hàng gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng phòng Doanh nghiệp Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022. (có dự toán và bản yêu cầu báo giá kèm theo).

Thư mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng Phông lưu trữ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam có kế hoạch tổ chức chào hàng gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng Phông lưu trữ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022. (có dự toán và bản yêu cầu báo giá kèm theo).

Tải tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Chỉ số PCI, DDCI tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kính đề nghị các quý vị đại biểu tải tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Chỉ số PCI, DDCI tỉnh Quảng Nam năm 2022 theo thông tin bên dưới:

Tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo việc tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn