Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 19/6/2024, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 13/3/2024, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 24/11/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Giới thiệu và triển khai Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT ngày 09/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 09/10/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư, áp dụng cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.

CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIẢM 50% MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2023/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2023 CỦA HĐND TỈNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày 21/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 219/QĐ-SKHĐT công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện giảm 50% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến quy định tại Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh thuộc phạm vi và chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tập huấn Hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 01/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cho đại diện cán bộ phụ trách tài chính, quản lý dự án các sở, ban ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 7781/KH-UBND ngày 24/11/2022 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn